Back

GULBARGA DISTRICT

 

 

Sl

No.

TALUK

LOCALITY

Sl.

No.

STATE

MONUMENTS

Sl.

No.

A.S.I.

MONUMENTS

1

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afzalpur

 

-

 

-

 

Aland

 

 

Chitapur

 

-

 

-

 

Gulbarga

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

Jewargi

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Sedam

 

-

 

 

Shahapur

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Shorapur

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Yadgir

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

Afzalpur

 

Evathahalli

 

Udehan

 

Aland

 

 

Kanaganahalli

 

Nagai

 

Sannati

 

Badepur

 

--

 

 

--

 

 

--

 

 

Bahamanipur

 

--

 

--

 

Brahmapur

 

 

--

 

--

 

Dargah Sherrif

 

--

 

 

--

 

 

--

 

Firozabad

 

Gulbarga City

 

--

 

--

 

Hirapur

 

Holkonda

 

Lakshmigudda

 

N.W. of

Gulbarga city

 

--

 

Near Khwaja

Bande Nawaz

 

West of

Gulbarga City

 

Agalgi

 

Andol

 

Balchotti Halli

 

Chammur

 

Halmardi

 

Helbahavi

 

Ijheri

 

Kodemathai Hill

 

Kottur

 

Mandevalli

 

Taivathivi

 

Uppaldivi

 

Malked

 

Sedam

 

 

Alapur

 

Bahrpur

 

Bangruhasti

 

Chickenhalli

 

Gogi

 

--

 

 

Hebbal Buzurg

 

Midway

Between

Shahapur and

Sagar

 

Sagar

 

Shahapur

 

--

 

--

 

Billastapur

 

Bijapur

 

Bochaimatti

 

Hagaratgi

 

Hunsgi

 

Kakeru

 

Karvamatti Hill

 

Koppanur

 

Kosgi

 

Kupli

 

Magalingahalli

 

Mahgaon

 

Mallur

 

--

 

Mudnur

 

Rajankullur

 

Sagar

 

Shorapur

 

--

 

--

 

--

 

Thaumandi

Tanda

 

Uppalai

 

Vitragal

 

Yadalbhavi

 

Yammiguda

 

Anandapur

 

Belapur

 

Devapur

 

Douranahalli

 

Ganjihalli

 

Jalhalli

 

Jamalpur

 

Kodakal

 

Srinivasapur

 

Yadgir

 

--

 

--

 

--

 

Yadhalli

 

Yarkanahalli

 

Yergira

 

--

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

8

 

 

9

 

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

 

19

 

20

 

 

21

 

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

 

42

 

43

 

 

 

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

 

54

 

55

 

56

 

57

 

58

 

59

 

60

 

61

 

62

 

 

 

63

 

64

 

65

 

66

 

67

 

68

 

 

69

 

70

 

71

 

72

 

73

 

74

 

75

 

76

 

77

 

78

 

79

 

80

 

81

 

82

 

83

 

84

 

85

 

86

 

87

 

88

 

89

Mosque and Tomb of Afzalkhan.

 

--

 

--

 

Ali Farhad Kahn’s mosque and Inscription

And Dargah of H. Shaik Allaudin Ansari.

 

--

 

Nagai remains.

 

--

 

--

 

--

 

 

--

 

 

 

 

 

Ismail Mokh’s Mosque and Tomb.

 

Tomb of Allaudin Hassan Gangu Bahamani.

 

Tomb of Mohammed Shah-1.

 

--

 

 

--

 

--

 

Chand Bibi’s Tomb

 

Daragh of Hazarat Khwaja Bande Nawaz

Syed Mohammed Gesu Darz.

 

Large Bijapuri arch and Afzal Khan’s

Mosque inside the  Dargah premises.

 

Siddi Ambais Tomb.

 

Firozabad Remains.

 

Chor Gumbad.

 

Old Idgah.

 

Shah Bazaar Mosque and Hummam.

 

Hirapur Mosque and Well.

 

Bahmani Tombs at Holkonda.

 

Neolithic implements.

 

Dargah of Hazrat Shaikh Sirajuddin Junaiedi.

 

 

Langar-ki-masjid.

 

Dargah, Mosque, Sarai of H-Kamal

Mujarrad.

 

Qalandar Khan’s Mosque and Tomb.

 

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic cairns.

 

Cromlechs.

 

Stone Circles.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic cairns.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic cairns.

 

Pre-historic cairns.

 

Malked Fort and other remains.

 

Panchalinga Temple, monolithic pillar and

other remains

 

Avenues.

 

Pre-historic cairns.

 

Stone Circles.

 

Pre-historic cairns.

 

Pre-historic site.

 

Tombs of Adil Shahi Kings and other

Remain.

 

Cairns.

 

Shahapur Avenues and Menhirs.

 

 

 

 

Sagar Remains.

 

Avenues (Pre-hstoric burials).

 

Cairns and Avenues.

 

Shahapur Fort and other remains.

 

Pre-historic cairns.

 

Stone circles.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic site.

 

Pre-historic site.

 

Pre-historic site.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic site.

 

Pre-historic cromlechs.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic stone circles.

 

Stone circles.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic graves.

 

Ranganatha Temple with Ramatirth pond.

 

--

 

Pre-historic cairns.

 

Cairns.

 

Pre-historic site.

 

Pre-historic site.

 

Shorapur Fort, Taylor Manzil, etc,

 

Pre-historic cairns.

 

 

Pre-historic cairns.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic cromlech.

 

Pre-historic cromlech.

 

Pre-historic cairns.

 

An old Hindu Temple.

 

Pre-historic cairns.

 

Mosque and Inscriptions.

 

Maruti Temple.

 

Raghunath Temple.

 

Pre-historic stone circles.

 

Pre-historic stone circles.

 

Cairns.

 

Fort.

 

Hill Fort.

 

Hindu Temple.

 

Mosque and Inscriptions.

 

Stone Circles.

 

Pre-historic cairns.

 

Jami Masjidi.

 

Veerabhadra Temple with Inscriptions.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

 

Pre-historic site.

 

Ancient site.

 

--

 

 

Excavated Buddhist Maha Stupa site.

 

--

 

Excavated remains.

 

Haft Gumbaz-Tomb of Allauddin Mujahid.

 

Haft Gumbaz-Tomb of Dawud – I with

Two domes.

 

Haft Gumbaz- Tomb of Firoz Shah with

Domes.

 

Haft Gumbaz-Tomb of Ghiyathuddin with

two domes.

 

--

 

--

 

--

 

Bala Hissar locally known as

Ran Mandala in the Fort

 

Fort with Bastions and Guns.

 

Great Mosque within Fort.

 

--

 

--

 

 

--

 

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

 

--

 

--

 

 

--

 

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

 

--

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

Pre-historic site.

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

9

Talukas

 

89

Monuments / Sites

12

Monuments / Sites