ಶೋಧನಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 

ಹೊಂದಿಸು  ಯಾವುದೇ ಪದ  ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು   ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಸಮುಚ್ಚಯ

ಹುಡುಕು:
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್‍ಗಳು
  ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಗಾರ
  ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಾಗಾರಗಳು (ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ)
  ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಖಾಸಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು

 
ಯಾವುದೇ ಪದ:

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: “ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್” ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಆಗ ‘ಮಿಲಿಟರಿ’ ಅಥವಾ ‘ಸ್ಟೇಷನ್’ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ:

ಎಲ್ಲಾ  ಪದಗಳು: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳನು ಹೊಂದಿಸುವುದು. ಉದಾ: ‘ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್’ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕ ಬಯಸಿದರೆ ಎರಡೂ ಪದಗಳು- ‘ಮಿಲಿಟರಿ’ ಮತ್ತು ‘ಸ್ಟೇಷನ್’ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು. ಉದಾ: ‘ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್’ ಹುಡುಕಬಯಸಿದರೆ ‘ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್’ ಎಂಬ ಖಚಿತವಾದ ಪದವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.