Karnataka State Archives Department

ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎ ಸುಂದರ್ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಎ ಸುಂದರ್ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಗುರೂಜಿ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಗುರೂಜಿ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೊ ಜಿ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ಪದಕೋಶದ ಪಿತಾಮಹ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪ್ರೊ ಜಿ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ಪದಕೋಶದ ಪಿತಾಮಹ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೊ. ನಿಜಾರ್ ಅಹಮದ್, ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳು, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪ್ರೊ. ನಿಜಾರ್ ಅಹಮದ್, ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳು, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೊ.ಶೇಖ್ಅಲಿ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪ್ರೊ.ಶೇಖ್ಅಲಿ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಎಚ್. ಎಸ್ ಧೋರೆಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಎಚ್. ಎಸ್ ಧೋರೆಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಎಚ್. ಎಸ್ ಧೋರೆಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಎಚ್. ಎಸ್ ಧೋರೆಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಳಗಲಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಳಗಲಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಡಾ. ಸರೋಜಿನಿ ಚಾವಲಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯವಿಮರ್ಶಕರು , ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಡಾ. ಸರೋಜಿನಿ ಚಾವಲಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯವಿಮರ್ಶಕರು , ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಳಗಲಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಳಗಲಿ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮಂಗೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಪಟೆಲ್ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮಂಗೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಪಟೆಲ್ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೆ.ಬಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಕೆ.ಬಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೊ.ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪ್ರೊ.ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಿತ್ತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು, ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಿತ್ತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು, ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಸಾಯಗೋಂಕರ್, ಬೀದರ್ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಸಾಯಗೋಂಕರ್, ಬೀದರ್ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಸಾಯಗೋಂಕರ್, ಬೀದರ್ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಸಾಯಗೋಂಕರ್, ಬೀದರ್ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ದಲಿತ ಕವಿ(ಬೂಸಾ ಚಳುವಳಿ)ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ದಲಿತ ಕವಿ(ಬೂಸಾ ಚಳುವಳಿ) ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ದಲಿತ ಕವಿ(ಬೂಸಾ ಚಳುವಳಿ)ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ದಲಿತ ಕವಿ(ಬೂಸಾ ಚಳುವಳಿ) ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ದಲಿತ ಕವಿ(ಬೂಸಾ ಚಳುವಳಿ)ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ದಲಿತ ಕವಿ(ಬೂಸಾ ಚಳುವಳಿ) ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣ, ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಡಾ. ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ, ಕವಿರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಡಾ. ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ, ಕವಿರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಡಾ. ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ, ಕವಿರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಡಾ. ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ, ಕವಿರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ನಾಡೋಜ್ ಡಾ. ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ  ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ನಾಡೋಜ್ ಡಾ. ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಧ್ವನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.