Karnataka State Archives Department

ಮೋಡಿಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಕೆಳದಿ.ಮೋಡಿಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಕೆಳದಿ. ಎಸ್.ಯು.ಜೆ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜ್, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ನಡೆದ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಎಸ್.ಯು.ಜೆ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜ್, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ನಡೆದ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೊ. ಚನ್ನಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಇವರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.ಕೊ. ಚನ್ನಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಇವರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಗದಗ,ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಗದಗ,ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಗದಗ,ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಗದಗ,ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಜೇ ಮಹಾವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜೋಯಿಡಾ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಜೇ ಮಹಾವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜೋಯಿಡಾ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕೂಟ