Karnataka State Archives Department

ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೆಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭ, ಧಾರವಾಡ